FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZLOT CARAVANINGOWY
NIEMCY CHIEMING - CAMPING SEEHAUSL
20-24.05.2017


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
1)   Załoga 2 osobowa
2)   Załoga 1 osobowa
3)   Dodatkowa osoba powyżej 11 lat
Ilość osób
 x  95
4)   Dodatkowa osoba 6-10 lat
Ilość osób
 x  85
5)   22.05.17 Wycieczka Konigsee
Ilość osób
 x  100
6)   Ubezpieczenie KL, NNW z chorobami przewlekłymi
Ilość osób
 x  15
7)   zniżka
Ilość osób
 x  -20
8)   Ubezpieczenie opcjonalne koszty rezygnacji   bez chorób przewlekłych  
9)   Ubezpieczenie opcjonalne koszty rezygnacji   z chorobami przewlekłymi  
10)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   EUR

Pytania/Uwagi:

Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych cena imprezy zawiera składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości
0 PLN/osoba.
 

PZM -TRAVEL Sp. z o.o.
02-513 Warszawa ul. Madalińskiego  20 lok. 3a
tel. 22 8498449, 22 8496904  fax. 22 8496915
www.pzmtravel.com.pl

Rachunek bankowy: 62 1500 1012 1210 1001 8352 0000
Bank Zachodni WBK S.A. 63 Oddział w Warszawie

BIURO PODRÓŻY na podstawie zawartej z SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia o nr 205510 z dnia 14.12.2015 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r. Każdy uczestnik imprezy turystycznej jest objęty ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże (wariant Europa standard, KL 10000 EUR, NNW 15000 PLN, BP 1000 PLN) oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.

Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE, zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S. A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej zatwierdzone uchwałą Nr  17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S. A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy.

Oświadczam i potwierdzam prawidłowość powyższych danych i przyjmuję w imieniu swoim i osób towarzyszących do wiadomości i stosowania warunki uczestnictwa oraz program imprezy stanowiące integralną część umowy, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: