FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA ŚWIATA NA ŻUŻLU
PZM WARSAW FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND
Warszawa, PGE Narodowy 16.05.2020

Hotel Radisson Blu Sobieski **** Plac Artura Zawiszy 1,  02-025 Warszawa


Podanie przez Zamawiającego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przyjęcia , przedstawienia oferty i  zawarcia Umowy.
 

IMIĘ NAZWISKO URODZ. ULICA NR. KOD MIEJSCOWOŚĆ
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
 
 
dd-mm-rrrr
 
 
 
 
TEL. KONTAKTOWY:
E-mail:
1)   Pakiet hotel Radisson Blu Sobieski pokój 1 osobowy, 16/17.05.2020 - 1 nocleg, 1 bilet D20
Ilość osób
 x  780
2)   Pakiet hotel Radisson Blu Sobieski pokój 2 osobowy, 16/17.05.2020 - 1 nocleg, 2 bilety D20
Ilość osób
 x  950
3)   Program 1 sztuka
Ilość osób
 x  20
4)   ŚWIADCZENIA RAZEM W   PLN

Pytania/Uwagi:

Warunki szczególne uczestnictwa obowiązujące w imprezach turystycznych z udziałem w zawodach sportowych
organizowanych przez PZM TRAVEL Sp. z o. o.


Zezwolenie Centralnej Ewidencji Organizatorów i Pośredników Turystycznych nr 00367

1. ZAWARCIE UMOWY UCZESTNICTWA
Zawarcie umowy przez klienta o udział w imprezie turystycznej następuje przez wypełenienie i przysłanie drogą elektroniczną Formularza zgłoszenia wraz z jednoczesnym dokonaniem wpłaty. Wpłatę należy uregulować w terminie do 7 od przysłania zgłoszenia. Zawarcie umowy na rzecz osoby małoletniej wymaga zgody rodziców lub opiekunów z podpisami opiekunów prawnych poświadczonymi notarialnie lub urzędowo (o ile małoletni wyjeżdża bez opiekuna ustawowego). Podpisując umowę zgłoszenie uczestnictwa klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie swoich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji imprezy oraz do celów promocyjnych biura (zgodnie z art. 23 pkt. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997).

2. ŚWIADCZENIA 
Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń zawartych w cenie jest posiadanie voucheru na zakwaterowanie oraz biletu na zawody sportowe. Opłacone świadczenia i termin ich realizacji, do których uprawnia w/w dokumenty są ostateczne i nie mogą być przez klienta zmienione. Niewykorzystanie przez klienta któregokolwiek ze świadczeń w ustalonym terminie nie upoważnia do otrzymania zwrotu całości lub części opłaty za imprezę .

3. ZMIANY ŚWIADCZEŃ 
Jeżeli po wniesieniu pełnej opłaty, odbioru voucheru i biletu na zawody sportowe nastąpią niezależne i nieprzewidziane przez biuro odstępstwa lub zmiany w stosunku do opłaconych przez klienta świadczeń, biuro przed ich rozpoczęciem poinformuje klienta o takich ewentualnościach. W wyjątkowych przypadkach biuro zastrzega sobie możliwość i prawo do zmiany zakwaterowania w innych hotelach o równorzędnym standardzie.

4. ODWOŁANIE IMPREZY I ŚWIADCZEŃ 
Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy względnie części świadczeń, jeżeli ich realizacja jest utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od biura powodów i okoliczności. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od biura niezależnych i niezawinionych.

5. REZYGNACJE 
Pakiety na PZM Warsaw FIM Speedway Grand Prix of Poland, obejmujące nocleg i bilet na zawody sportowe, które nie podlegają zwrotom.

6. CENA I JEJ ZMIANA
Ceny przedstawione w ofercie , która jest integralną częścią umowy podane są w PLN i są cenami brutto.
Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych informujemy że składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny dla imprez krajowych wynosi 0 PLN/osoba.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIURA PODRÓŻY 
Biuro przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizację świadczeń wykupionych przez klienta. Biuro posiada Gwarancję Ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A nr M209898 ważną od 18.09.2018 do 17.09.2019 i aktualne zezwolenie Marszałka Województwa Mazowieckiego. Jeżeli w imprezie wystąpią niedociągnięcia, klient powinien zgłosić pisemnie uwagi w biurze nie później niż 14 dni od zakończenia realizacji świadczeń.

8. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI BIURA
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i okoliczności od niego niezależne i niezawinione a w tym odwołanie zawodów sportowych. W takim wypadku klient ma prawo do odszkodowania od organizatora zawodów na podstawie posiadanego oryginalnego biletu uczestnictwa.
Biuro nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do klienta ponad kwotę rzeczywistej szkody oraz nie odpowiada za szkody moralne.
Biuro wyłącza odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia.


9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego. Warunki uczestnictwa opracowano zgodnie z wymogami stawianymi przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. oraz Ustawę o usługach turystycznych z późniejszymi zmianami.

Warszawa 10/2019

 

Niniejszym akceptuję wystawianie i przesyłanie Faktury VAT w formie elektronicznej ( pdf) na wskazane w niniejszym formularzu dane w związku z rozporządzeniem MF z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostepniania -bez mojego podpisu. (dotyczy osoby fizycznej lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu osoby prawnej).


 

Wyrażam na powyższe zgodę
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od PZM Travel sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail.
Wyrażam zgodę na podany w Formularzu kontakt telefoniczny.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest uzależniona od czasu w jakim Państwo korzystacie z USŁUGI, obowiązuje do jej odwołania. Udzielenie zgody oznacza możliwość otrzymania dostosowanych do Państwa potrzeb informacji handlowych i ofert dotyczących produktów i usług świadczonych dla naszych klientów i członków PZM na podany w formularzu adres email lub telefon jak również uprawnia do kontaktu telefonicznego.

MIEJSCOWOŚĆ:
KLUB: